2006 m. birželio 7 d. Komisijos rekomendacija, nustatanti teiginių dėl neatliktų bandymų su gyvūnais naudojimo gaires pagal Tarybos direktyvą 76/768/EEB (Tekstas svarbus EEE)