Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus , annettu 15 päivänä joulukuuta 2015 , makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta vastavuoroisuudesta (EJRK/2015/2) (2016/C 97/02)