Γραπτή ερώτηση P-004117/11 Daniel Caspary (PPE) προς την Επιτροπή. Νομική βάση για χρεωστικό σημείωμα προς το Ευρωπαϊκό Σχολείο της Καρλσρούης