Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2006 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2006 , για καθορισμό του συντελεστή χορήγησης που εφαρμόζεται στην επιμέρους δασμολογική ποσόστωση II για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας πλην της υψηλής, που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2375/2002