Υπόθεση T-573/20: Προσφυγή-αγωγή της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 — MG κατά ΕΤΕπ