Mål T-574/18: Tribunalens dom av den 28 maj 2020 – Agrochem-Maks/kommissionen (Växtskyddsmedel – Verksamma ämnet oxasulfuron – Icke förnyat godkännande för utsläppande på marknaden – Motiveringsskyldighet – Artikel 41.2 c i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Uppenbart oriktig bedömning – Artikel 6 f i förordning (EG) nr 1107/2009 och punkt 2.2 i bilaga II till förordning nr 1107/2009 – Försiktighetsprincipen)