Zaak T-574/18: Arrest van het Gerecht van 28 mei 2020 — Agrochem-Maks/Commissie [“Gewasbeschermingsmiddelen – Werkzame stof oxasulfuron – Geen verlenging van de goedkeuring voor het op de markt brengen – Motiveringsplicht – Artikel 41, lid 2, onder c), van het Handvest van de grondrechten – Kennelijk onjuiste beoordeling – Artikel 6, onder f), van verordening (EG) nr. 1107/2009 en punt 2.2 van bijlage II bij verordening nr. 1107/2009 – Voorzorgsbeginsel”]