Υπόθεση T-574/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Μαΐου 2020 — Agrochem-Maks κατά Επιτροπής [Φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Δραστική ουσία οξασουλφουρόνη – Μη ανανέωση της έγκρισης για τη διάθεση στην αγορά – Υποχρέωση αιτιολόγησης – Άρθρο 41, παράγραφος 2, στοιχείο γ', του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως – Άρθρο 6, στοιχείο στ', του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και σημείο 2.2 του παραρτήματος II του κανονισμού 1107/2009 – Αρχή της προφύλαξης]