Дело T-574/18: Решение на Общия съд от 28 май 2020 г. — Agrochem-Maks/Комисия (Продукти за растителна защита — Активно вещество оксасулфурон — Неподновяване на одобрението за пускането на пазара — Задължение за мотивиране — Член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права — Явна грешка в преценката — Член 6, буква е) от Регламент (EО) № 1107/2009 и точка 2.2 от приложение II към Регламент № 1107/2009 — Принцип на предпазните мерки)