P8_TA(2018)0452 Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)) P8_TC1-COD(2017)0063 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu