Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Νοεμβρίου 1991 στην υπόθεση C-235/90 (αίτηση του Tribunal de grande instance de Morlaix για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Sari Aliments Morvan κατά Directeur des services fiscaux du Finistere (Συμφωνία προς το κοινοτικό δίκαιο φόρον υπέρ τρίτων επί των σιτηρών