Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1355 z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do tiakloprydu (Tekst mający znaczenie dla EOG)$