Sprawa F-24/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – BN przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14 zajmujący stanowisko kierownika wydziału — Twierdzenie o stosowaniu przez dyrektora generalnego mobbingu — Mobilność — Odmowa przyjęcia mianowania na stanowisko doradcy w innej dyrekcji generalnej z utratą wynagrodzenia kierownika wydziału — Decyzja o tymczasowym przeniesieniu z urzędu na stanowisko doradcy — Interes służby — Zasada zgodności między grupą zaszeregowania a stanowiskiem — Skarga o odszkodowanie — Szkoda wynikająca z zachowania niemającego charakteru decyzyjnego)