Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 2/2020 της Επιτροπής Εμπορίου ΕΕ-Σινγκαπούρης, της 27ης Απριλίου 2020, σχετικά με την ερμηνεία, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 παράγραφος 4 στοιχείο δ), των άρθρων 10.17 και 10.22 της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης όσον αφορά τις αλλαγές στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για οίνους, οινοπνευματώδη ποτά, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που έχουν καταχωριστεί στη Σινγκαπούρη [2020/644] (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150 της 13ης Μαΐου 2020)