Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 637/93 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1993 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής ποσόστωσης για χημικώς καθαρή φρουκτόζη, καταγωγής τρίτων χωρών, μη συνδεδεμένων με προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με την Κοινότητα (1993)