Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 292/94 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 1994 για διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/94 περί καθορισμού ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνει αποδεκτή η αίτηση που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 1994 για άδειες εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τις ενδιάμεσες συμφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα με τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακική Δημοκρατία