Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 478/2011 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2011 , σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών