Υπόθεση T-129/20: Προσφυγή της 27ης Φεβρουαρίου 2020 — Collibra κατά EUIPO — Dietrich (collibra)