Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 878/2007/EK ( 2007. gada 23. jūlijs ), ar kuru groza un pagarina Lēmumu Nr. 804/2004/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā ( Hercule II programma)