Vec C-507/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 3. júla 2019 – Spolková republika Nemecko/XT