Komission asetus (EY) N:o 1794/95, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1995, tiettyjen kehitysmaista peräisin olevien tuotteiden tuontimaksujen alentamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3834/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä CN-koodiin 1108 13 00 kuuluvan perunatärkkelyksen osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1315/93 muuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen täytäntöönpanon vuoksi