Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1794/95 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1995 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1315/93 για λεπτομέρειες εφαρμογής, για το άμυλο γεωμήλων που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1108 13 00, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3834/90 του Συμβουλίου για μείωση των εισφορών για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που κατάγονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες για την εφαρμογή της συμφωνίας επί της γεωργίας που συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης