Υπόθεση C-341/20: Προσφυγή της 24ης Ιουλίου 2020 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας