Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 836/90 του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1990 για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 987/68 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για το αποκορυφωμένο γάλα που μεταποιείται σε τυρίνη και τυρινικά άλατα