Υπόθεση T-219/10 RENV: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 — World Duty Free Group κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Διατάξεις για τον φόρο εταιριών οι οποίες επιτρέπουν στις εταιρίες με φορολογική έδρα στην Ισπανία την απόσβεση της υπεραξίας που προκύπτει από την απόκτηση μεριδίων στο κεφάλαιο εταιριών με φορολογική έδρα στην αλλοδαπή — Απόφαση η οποία κηρύσσει την ενίσχυση ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και διατάσσει την ανάκτησή της — Έννοια της κρατικής ενίσχυσης — Επιλεκτικός χαρακτήρας — Σύστημα αναφοράς — Παρέκκλιση — Διαφορετική μεταχείριση — Δικαιολόγηση της διαφορετικής μεταχείρισης — Επιχειρήσεις δικαιούχοι του μέτρου — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη)