Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1284 z 29. júla 2019, o uznaní právneho rámca a rámca dohľadu Hongkongu za rovnocenný s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Text s významom pre EHP)