2010/596/ΕΕ: Απόφαση αριθ. 5/2010 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ–ΕΕ, της 26ης Ιουλίου 2010 , για τον διορισμό μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Τεχνικού Κέντρου για τη Γεωργική και Αγροτική Συνεργασία (ΤΚΓ)