Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)