Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 7511]