Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 145, 2012m