Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 145, 23 Μάιος 2012