Υπόθεση C-661/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Ιανουαρίου 2020 [αίτηση του Handelsgericht Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — flightright GmbH κατά Austrian Airlines AG