Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2020/1833, 2. oktoober 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga (EMPs kohaldatav tekst)