2006/128/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 3. februāris ), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/109/EK un Komisijas Lēmumu 2002/38/EK par veiktajiem statistikas apsekojumiem par dažu augļu koku sugu stādījumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5963)