Έκδοση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση τροποποιημένου μεταβατικού εθνικού σχεδίου από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών$