Решение на Комисията от 23 декември 1977 година относно някои подробни правила за прилагането на Директива 64/432/ЕИО по отношение на шапа$