Pisemne zapytanie E-002211/13 Czesław Adam Siekierski (PPE) do Komisji. Nowa delimitacja obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)