2014/777/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 5 november 2014 om överföring av fiskemöjligheter från kategori 8 till kategori 7 och omfördelning av dessa till medlemsstater, i Mauretaniens exklusiva ekonomiska zon