2014/777/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  5. novembra 2014 o presune rybolovných možností z kategórie 8 do kategórie 7 a ich prerozdelenie medzi členské štáty vo výhradnej hospodárskej zóne Mauritánie