2014/777/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 5. novembris ) par zvejas iespēju pārcelšanu no 8. kategorijas uz 7. kategoriju un to pārdali dalībvalstīm Mauritānijas EEZ