Zaak F-123/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 20 juli 2016 — GY/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/293/14 — Onvoldoende punten voor de toets „talentscreener” — Niet-toelating tot het assessment — Afwijzing van het verzoek om herziening)