Υπόθεση F-123/15: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 20ής Ιουλίου 2016 — GY κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Προκήρυξη του διαγωνισμού EPSO/AD/293/14 — Ανεπαρκής βαθμολογία στο στάδιο του «αξιολογητή ταλέντου» — Αποκλεισμός από το κέντρο αξιολογήσεως — Απόρριψη της αιτήσεως για επανεξέταση)