Zaak F-3/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 — Frankin e.a./Commissie (Ambtenaren — Bijstandsplicht van administratie — Weigering — Overschrijving van in België verworven pensioenrechten)