Komission asetus (EY) N:o 758/2004, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistushakemusten hylkäämisestä