Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 22ας Ιανουαρίου 2009.