Решение на Съда (първи състав) от 2 юни 2016 г.#Производство по иск на C.#Преюдициално запитване, отправено от Korkein hallinto-oikeus.#Преюдициално запитване — Социална политика — Принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация, основана на възраст — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Членове 2, 3 и 6 — Различно третиране на основание възраст — Национално законодателство, според което в някои хипотези доходите от пенсии се облагат с по-високи данъци от доходите от трудово възнаграждение — Приложно поле на Директива 2000/78 — Компетентност на Европейския съюз в областта на прякото данъчно облагане.#Дело C-122/15. Решение на Съда (първи състав) от 2 юни 2016 г.