Насоки (ЕС) 2019/1386 на Европейската централна банка от 7 юни 2019 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2019/18)