OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zmena a doplnenie finančného výkazu, ktorý je priložený k nariadeniu (EÚ) č. 912/2010