Vec T-195/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  10. decembra 2009 — Antwerpse Bouwwerken/Komisia ( Verejné zmluvy — Verejné obstarávanie Spoločenstvom — Stavba haly na výrobu referenčných materiálov — Zamietnutie ponuky — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní — Prípustnosť — Výklad podmienky stanovenej v súťažných podkladoch — Súlad ponuky s podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch — Výkon právomoci žiadať o spresnenie ponúk — Žaloba o náhradu škody )