2009/595/EK: Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2009. gada 17. jūlijs ), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2009/18)